zdravotní sestra =zdravotnický asistent?

28/12/2010 08:51:25

Otázka:

Jsem zdravotní sestra. Po 26 letech práce v domově důchodců jsem v lednu 2006 byla donucena zaměstnavatelem pod nátlakem podepsat platový výměr se zařazením do funkce zdravotnický asistent plat.tř.7. Poté dalších 15 sester bylo přeřazeno do zdr.as., což dle stanoviska MZČR je v rozporu se zákonem 96/2004 Sb. Vzápětí jsem obdržela výpověď z prac. poměru pro nadbytečnost zdrav.asist. Pracovní smlouva však mi změněna nebyla a já jsem stále pracovala bez odborného dohledu, jako předtím. K 31.5.06 jsem byla propuštěna. Ostatní sestry pracují stále jako zdrav. asistentky, přesto, že nemají k tomu způsobilost. Ale nikoho to nezajímá. Mohu se nějak bránit proti degradaci zdravotní sestry na zdrav. asistenta? Stížnost, kterou jsem podala našemu zřizovateli, městu, smetli radní se stolu a rozhodli, že zaměstnavatel žádný zákon neporušil. Děkuji za odpověď. Zdena


Odpověď:

Celá záležitost se stala ještě v době účinnosti bývalého zákoníku práce, tedy zákona č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ale i podle současného zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., který je účinný od 1. ledna 2007, je právní řešení Vámi popsaného případu stejné.

Pro výpověď z pracovního poměru, pravděpodobně pro „nadbytečnost“, tj. z důvodu uvedených dříve v ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) dřívějšího zákoníku práce (současný zákoník práce obsahuje takové ustanovení v § 52 c)), není důležité, že jste byla donucena zaměstnavatelem pod nátlakem podepsat platový výměr se zařazením do funkce zdravotnický asistent, ale že jste předtím nepodepsala dohodu o změně vaší pracovní smlouvy nebo dodatek k vaší dříve uzavřené pracovní smlouvě, kde by byl jako druh práce uveden zdravotnický asistent.

Váš zaměstnavatel provedl organizační změnu, protože v jeho zařízení není nadále potřeba zdravotních sester nebo alespoň takového počtu zdravotních sester. Proto vám dal výpověď z důvodu uvedeného v § 46 odst. 1 písm. c) tehdy účinného zákoníku práce.

V tom případě činila vaše výpovědní doba - podle § 45 odst. 1 třetí věta - tři měsíce a začala běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Končí pak uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Podle nového zákoníku práce se běh výpovědní doby počítá stejně, ale podle § 51 odst. 1 musí být výpovědní doba stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. Zároveň vám podle tehdy platného zákoníku práce náleželo odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.

Podle současného zákoníku práce a podle ustanovení § 67 přísluší zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný podle příslušných ustanovení zákoníku práce. Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Pochybení zaměstnavatele nespatřuji ve skutečnosti, že jste i během výpovědní doby pracovala jako zdravotní sestra bez odborného dozoru, i když ve vašem dotazu uvádíte, podle mne nesprávně, že jste obdržela výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zdravotnických asistentů, a to za předpokladu, že účinnost organizační změny nastala ve stejný den jako uplynutí Vaší výpovědní doby.

V případě, že by výpovědní doba končila až po účinnosti organizační změny, pak ode dne organizační změny až do dne ukončení Vašeho pracovního poměru se ve vašem případě jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle §130 tehdejšího zákoníku práce, nyní podle § 208 zákoníku práce, a zaměstnavatel byl a i nyní je povinen zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy/platu ve výši průměrného výdělku, a to po dobu, než skončí Váš pracovní poměr.

Zaměstnavatel však nepostupoval správně, pokud Vás odměňoval jako zdravotnického asistenta v 7. platové třídě, když jste jako druh práce stále vykonávala práci zdravotní sestry, a to v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou, s jejíž změnou na zdravotního asistenta jste nesouhlasila a zaměstnavatel neměl a ani nyní nemá možnost bez souhlasu zaměstnance jej svým jednostranným rozhodnutím převést na jiný druh práce (tj. ze zdravotní sestry na zdravotnického asistenta).

V případě, že byste přikročila ke změně Vašeho druhu práce ze zdravotní sestry na zdravotnického asistenta, neměl by váš zaměstnavatel důvod s Vámi ukončit pracovní poměr výpovědí.

K vašemu dotazu: „Jak se lze bránit proti degradaci zdravotní sestry na zdravotnického asistenta“ mohu uvést, že pokud skutečně zaměstnavatel nepotřebuje ve svém zařízení zdravotní sestry nebo tak velký počet zdravotních sester, pak - pokud nedojde k dohodě o změně pracovní smlouvy - musí po rozhodnutí o organizační změně, a to ještě před vstupem v účinnost této změny, dát nadbytečným zaměstnankyním výpověď z pracovního poměru, a to v současné době podle ustanovení § 52 c) zákoníku práce.

JUDr. Vratislav Tomek