Zařazení do platové třídy

25/12/2010 16:03:29

Otázka:

Jsem všeobecná zdravotní sestra, zaregistrovaná bez odborného dohledu.V roce 2005 jsem absolvovala pomaturitní specializované studium podle § 33 vyhlášky č. 77/ 1981 Sb. Nyní jsem nastoupila do práce v domově pro seniory, kde mě zařadili do 9. platové třídy. Můj kolega, který pracuje v nemocnici a absolvoval stejné PSS jako já, je též jako já registrovaný, avšak jej zařadili do 10. platové třídy.
Mám nárok na 10. platovou třídu? V případě že ano, na co se mohu odvolat? Budou mi odečteny nějaké roky z mé praxe, pokud mám nárok na 10. platovou třídu?
 


Odpověď:

Tazatelka se mýlí ve svém předpokladu, že se plat určuje podle dosaženého vzdělání. Získané vzdělání je sice významným faktorem pro stanovení výše platu, ale nikoli jediným. Tím, co je základní při určování výše platu, jsou činnosti, které zaměstnavatel po zaměstnanci vyžaduje.
Základní pravidlo stanoví § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle tohoto ustanovení zaměstnavatel zařadí zaměstnance do takové platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.
Aby bylo možno posoudit, zda tazatelka má být zařazena do deváté nebo desáté platové třídy, je důležité, aby nahlédla do katalogu prací (nařízení vlády č. 137/2009 Sb.) a zjistila, zda vykonává práci, která je v části „2.19.6 Všeobecná sestra, porodní asistentka“ zařazena do jedné či druhé z uvedených platových tříd, neboť to je to, od čeho se odvíjí její platové zařazení. Přitom není důležité, co má tazatelka napsáno v pracovní náplni, ale jakou práci po ni zaměstnavatel skutečně požaduje.
Na okraj musím podotknout, že pokud by kolega, zařazený do 10. platové třídy, vykonával stejnou práci jako tazatelka, porušil by zaměstnavatel pravidlo, že za stejnou práci náleží stejný plat (viz § 110 odst. 1 zákoníku práce).
K druhé části dotazu uvádím, že kdyby byla tazatelka zařazena do 10. platové třídy, skutečně by se jí odečítaly roky praxe pro účely stanovení správného platového stupně. Záleží na nejvyšším dosaženém vzdělání tazatelky, při čemž PSS se pro tento účel nezohledňuje.
Pokud by tazatelka dosáhla vyššího odborného vzdělání, odečte se doba jednoho roku. Pokud je nejvyšším vzděláním tazatelky střední vzdělání s maturitní zkouškou, odečte se doba tří let.

Mgr. Radek Policar