Zákonné důvody výpovědi, výpovědní lhůta a podmínky získání odstupného

9/01/2011 11:00:15

Dobrý den. Mohl byste laskavě napsat jak je dlouhá výpovědní doba a za jakých podmínek může dát výpověď zaměstnavatel a kdy zaměstnanec? Je možné výpovědní lhůtu nějak obejít? A kdy má pracovník
nárok na odstupné? Děkuji, Pavel
 
 

 


ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr může být zrušen čtyřmi způsoby: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době.

Dohoda je ve dvou provedeních, podmínkou je, že se zaměstnanec a zaměstnavatel domluvili na konkrétním dni, kdy pracovní poměr zaniká.

Pokud jde o výpověď z organizačních důvodů, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši 3 měsíčních platů.

Dalším způsobem je klasická výpověď, která má podmínku, že musí být doručena druhé straně. Za zaměstnavatele přebírá výpověď pověřená osoba nebo statutární orgán, což by mělo být doloženo podpisem. Výpovědní doba jsou 2 měsíce a začíná od prvního dne následujícího kalendářního měsíce (např. výpověď 6.6 znamená ukončení poměru 31.8.).
Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu. Zaměstnavatel ale smí dát výpověď dle zákoníku  práce a to za situace, kdy firma zaniká (nebo její část), firma se přemísťuje, pokud je zaměstnanec nadbytečný nebo má takové zdravotní postižení, že již nemůže dále vykonávat svou práci ze zdravotních důvodů. 

Dotazujete se na obejití výpovědní lhůty. Toto možné je, ale za specifických podmínek: okamžitá výpověď zaměstnavatelem je v případě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin a při porušení povinností zvláště hrubým způsobem - jde o hrubé porušení pracovní kázně (např. pití alkoholu, napadení spolupracovníka).

Zaměstnanec může dát okamžitou výpověď pokud ze zdravotních důvodů nemůže dále vykonávat práci nebo pokud mu nebyla vyplacena mzda nebo plat do 15 dní od splatnosti.

Ukončení poměru ve zkušební době je možné oběma stranami a to i bez udání důvodu.

Nárok na odstupné je, pokud je pracovní místo zaměstnance zrušeno z organizačních důvodů (zaměstnanec má nárok na trojnásobek mzdy) nebo byl ukončen pracovní poměr ze zdravotních důvodů (pak má nárok na dvanáctinásobek mzdy). 

U všech výpovědí platí, že musí být v písemném provedení. Ústní výpověď jedné ze stran je neplatná. Obecně jiné podmínky jsou v těhotenství a v době pracovní neschopnosti, na to se ale nedotazujete.