Úlevy na daních

28/12/2010 09:05:52

Otázka:

Za rok 2005 jsme většinou všichni ve vysokém minusu, například až 300 000 z kontokorentu u ČSOB. Je možné požádat finanční úřad o nějakou úlevu na dani, odpuštění daně z důvodů obecně známých, resp. např. i paušální daň? Protože takhle se z těch červených čísel už nedostaneme nikdy, leda bychom něco zdědili po tetičce z Alabamy.


Odpověď:

Obávám se, že placení daně z minimálního vyměřovacího základu se za rok 2005 již nevyhnete, pokud tedy nebudete osobou, na kterou se minimální vyměřovací základ nevztahuje.

Těmito osobami jsou podnikatelé, kteří podnikají první, druhý nebo poslední rok, podnikatelé, kterým i po část roku náležel rodičovský příspěvek, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, starobní nebo invalidní důchod.

Dále pak studující do 26 let věku, podnikatelé kteří vstoupili do konkurzu, podnikatelé s příjmy menšími než 15.000,- Kč, ti, kteří mají výhradně příjmy z provozu malé vodní elektrárny osvobozené od daně a dále pak poplatníci, kteří zaměstnávají občany se zdravotním postižením nebo mají příslib investiční pobídky.

Co se týče daně stanovené paušálem, tak se okruh osob, které mohou o tento způsob stanovení daně požádat, rozšířil, avšak pro rok 2005 bylo nutno o stanovení daně paušálem zažádat do 31.1.2005 a stanovená daň by se platila do 31.5.2005.

Rok 2006 přináší v tomto ohledu změny. O stanovení daně paušální částkou mohou požádat poplatníci, jejichž roční příjem nepřesáhl částku 2.000.0000,- Kč ročně (nově to tedy mohou být i plátci DPH).

Mohou o něj požádat i spolupracující manželé, avšak nemohou o něho požádat podnikatelé kteří uplatňují jinou spolupracující osobu nebo mají zaměstnance. Termín podání zůstal 31.1. (tedy pro rok 2006 do 1.1.2006), avšak termín zaplacení se posunul na 15.12.

Daň stavoví správce daně na základě předpokládaných příjmů a výdajů, zohlední předpokládané slevy na dani. Daň takto stanovená nesmí být nižší než 600 Kč ročně. Rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou musí být vydáno nejpozději do 31.5. daného roku.

Pokud v roce, kdy je stanovená daň paušální částkou přesáhnou příjmy z prodeje obchodního majetku a dále příjmy ze zaměstnání, podíly společníků veřejné obchodní nebo komanditní společnosti případně příjmy z činností dle §7 odst. 2 a dále §8 a §10 částku 6.000,- Kč, musí být podáno daňové přiznání, ve kterém se uvedou příjmy a výdaje na, které se vztahovalo rozhodnutí o stanovení daně paušálem ve výši předpokládané v rozhodnutí správce daně, a dále samozřejmě příjmy, kvůli kterým je pak nutné podat daňové přiznání. FV tomto případě se také rozhodnutí o stanovení paušální ruší a daň se platí dle výsledků daňového přiznání.

 

Na Vaši otázku odpovídá DATES s.r.o.