Práce v nemocnici, studium a započtení mateřské dovolené do praxe

25/12/2010 15:44:50

Obor práva Vzdělávání...

Otázka:

Jsem všeobecná zdravotní sestra, ukončila jsem studium v roce 2006; poté jsem chtěla dále studovat na dětskou sestru, ale šla jsem na brigádu mimo zdravotnictví. Obor se neotevřel a já pracovala mimo zdravotnictví 4 roky. Nyní jsem od 1. září nastoupila do nemocnice na neonatologické oddělení a ráda bych si dálkově dodělala Bc., ovšem: abych příští rok mohla od září dělat dálkově školu, potřebuji buď 3 roky praxe, nebo registraci. Ty 3 roky se mi zdají dlouho - pomýšlím totiž na založení rodiny. Dále jsem se chtěla také zeptat, jestli se mateřská dovolená počítá do praxe: kdybych, dejme tomu, za 2 roky šla na mateřskou, tak jestli bych po roce mateřské mohla už získat registraci a jít studovat? Prosím o radu, jak mám postupovat.

 

 


Odpověď:

Na dotazy odpovídá

Mgr. Radek Policar
radek.policar @seznam.cz

Z dotazu bohužel není jasné, kde se vzal alternativní požadavek: tři roky praxe, nebo registrace jako všeobecná sestra. Patrně se jedná o požadavek vysoké školy, kde hodlá tazatelka studovat. Letmým nahlédnutím na webové stránky Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni však nalézám v případě uchazečů o tříleté kombinované bakalářské studium studijního programu Ošetřovatelství - pouze informaci o tom, že toto studium je určeno pro absolventy středních a vyšších zdravotnických škol v oboru zdravotní sestra, všeobecná sestra, ženská sestra, dětská sestra, sestra pro intenzivní péči, sestra pro psychiatrii, kteří pracují v oboru a jsou registrováni jako všeobecná sestra. K tazatelkou zmiňované požadavku na tři roky, které se jí zdají příliš dlouhé, se
tak nelze vyjádřit.

Podmínky osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
Pokud se však jedná o dotaz, za jakých podmínek může tazatelka získat registraci čili osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu, tak odpověď lze najít v zákonu č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, konkrétně pak v § 67. Tazatelka získá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu tehdy, pokud příslušnému správnímu úřadu, kterým je Ministerstvo zdravotnictví, předloží žádost doplněnou o doklady o získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra - čili doklady o svém studiu.
Dále pak musí předložit doklady o výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra, a to minimálně jeden rok z období posledních šesti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně dva roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních šesti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby, a dále získání čtyřiceti kreditů z celoživotního vzdělávání z období posledních šesti let.
V případě, že by tazatelka chtěla získat osvědčení dříve, než by splnila právě uvedené požadavky na dobu praxe a získané kredity v celoživotním vzdělávání, může splnění těchto požadavků nahradit tak, že složí zkoušku, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru.

Zkoušku lze vykonat do devadesáti dnů ode dne podání žádosti

Taková zkouška se koná před zkušební komisí na základě žádosti a podle zkušebního řádu stanoveného vyhláškou č. 189/2009 Sb. Zkušební komisi zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán. Zkušební komise se skládá ze stálých a dalších členů. Stálými členy zkušební komise jsou nejméně dva zástupci ministerstva zdravotnictví, dva zástupci akreditovaných zařízení, dva zástupci organizace zaměstnavatelů, jeden zástupce každého zdravotnického povolání, kterého se zkouška týká. Dalšími členy jsou odborníci příslušného specializačního oboru, kterého se zkouška týká, a to minimálně jeden zástupce na návrh příslušného profesního sdružení. Ministerstvo je povinno umožnit žadateli vykonat zkoušku nejdéle do devadesáti dnů ode dne podání žádosti.

Započítává se mateřská do praxe?

K otázce, zdali se mateřská dovolená počítá do praxe, pak doplňuji, že do doby výkonu povolání se započítá doba pracovní neschopnosti a doba mateřské dovolené, popřípadě doba rodičovské dovolené otce, nejvíce však v rozsahu délky mateřské dovolené; v souhrnu se však nejvýše započte šest měsíců v kalendářním roce.