Práce v třísměnném provozu u lůžka

26/12/2010 09:44:13

Otázka:

Pracuji jako sestra ve směnném provozu u lůžka. Doma jsem měla úraz, nesmím nic těžkého dělat, ani zvedat břemena. Musím dát zaměstnavateli od lékaře doklad, že nesmím nic těžkého dělat? Jestli ho dám, musí mě dál zaměstnávat, když mám smlouvu na směnný provoz? Jestliže nedodám žádné potvrzení o zdravotním stavu a budu dál pracovat- pracuji na vlastní riziko a nebo může zaměstnavatel toto potvrzení o zdravotním stavu vyžadovat a může se mnou ukončit pracovní poměr? Mohu případně odmítnout jinou práci?


Odpověď:

Z dotazu vyplývá, že úrazový děj proběhl doma, tj. jedná se zjevně o úraz mimopracovní, který nesouvisí s plněním pracovních úkolů, a proto zaměstnavateli nevzniká zákonná povinnost předmětný úraz odškodnit formou zaplacení bolestného, příp. ztížení společenského uplatnění a odškodněním dalších nároků.
Jestliže v důsledku mimopracovního úrazu dojde k tomu, že zaměstnanec utrpí zhoršení zdravotního stavu, pak je vždy třeba posoudit, zda toto zhoršení zdravotního stavu objektivně má vliv na schopnost zaměstnance nadále vykonávat dosavadní práci. V tomto smyslu především záleží na tom, jakou konkrétní lékařskou zprávu máte k dispozici. Je třeba poznamenat, že schopnost či neschopnost zaměstnance vykonávat práci nemůže být hodnocena v jakékoli lékařském zprávě, ale pouze v lékařském posudku vydávaném pro účely pracovněprávních vztahů, který splňuje náležitosti vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Ze zákoníku práce nevyplývá žádná obecná povinnost zaměstnance seznamovat zaměstnavatele se svými privátními lékařskými zprávami. Na druhé straně, pokud je zhoršení zdravotního stavu již takové intenzity, že zaměstnanec skutečně nemůže nadále vykonávat svou práci sjednanou v pracovní smlouvě a necítí se schopen práci konat, pak má podle § 106 odst. 2 zákoníku práce právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví; takové odmítnutí není možné považovat za nesplnění povinnosti zaměstnance.
Jestliže by zaměstnanec mohl výkonem práce, ke které není objektivně nebo i subjektivně zdravotně způsobilý, ohrozit pacienty nebo ostatní zaměstnance (např. po prodělaném mimopracovním úraze hrozí riziko upuštění pacienta při jeho překládání, zaměstnanec ztratil schopnost manipulovat s těžšími zdravotnickými přístroji a materiálem apod.), pak by to měl včas oznámit svému nadřízenému, aby přijal příslušná opatření. Tuto předpokládanou součinnost ze strany zaměstnance lze v obecné rovině dovodit z § 301 písm. d) a § 249 odst. 1 zákoníku práce, které ukládá zaměstnanci povinnost předcházet škodám na zdraví, ale i na majetku zaměstnavatele.
Zaměstnavatel podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala schopnostem zaměstnance a jeho zdravotní způsobilosti. Lze předpokládat, že pokud zaměstnavatel zjistí (přímo od zaměstnance nebo od jeho nadřízeného nebo spolupracovníků), že zaměstnanec koná práci, která neodpovídá zdravotní způsobilosti zaměstnance, pak tuto situaci bude pravděpodobně řešit. Zaměstnanec by měl být vyslán k lékaři závodní preventivní péče k posouzení jeho způsobilosti k práci a měl by být vydán posudkový závěr o tom, zda zaměstnanec je nebo není zdravotně způsobilý k práci, případně, zda je způsobilý s podmínkou nebo zda je situace tak závažná, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost. Podle výsledku posouzení zdravotního stavu pak zaměstnanec buď bude nadále pokračovat ve své dosavadní práci nebo dojde k sjednání změny druhu práce na jinou vhodnější práci. V závažných případech ztráty zdravotní způsobilosti pak může dojít k jednostrannému převedení na jinou práci nebo v krajním případě i k výpovědi z pracovního poměru, když podle § 52 písm. e) zákoníku práce může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi tehdy, pokud zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.


Judr. Dominik Brůha