Noční služby u těhotných lékařek

27/12/2010 14:26:43

Otázka:

Je lékařka po otěhotnění povinna hlásit tuto skutečnost zaměstnavateli, pokud charakter její práce neohrožuje těhotenství dle Zákoníku práce? Je možné během těhotenství vykonávat noční služby, pokud jsou tyto sjednány a propláceny jako DPČ- dohoda o pracovní činnosti, ne jako práce přesčas? I.P.


Odpověď:

Z pracovněprávních předpisů nevyplývá žádná povinnost lékařky ani jiné zaměstnankyně pracující ve zdravotnickém zařízení hlásit po otěhotnění tuto skutečnost zaměstnavateli. Naopak z § 316 odst. 4 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnankyně informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a nesmí vyžadovat informace zejména o těhotenství, pokud pro to není dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která je vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob (např. spolupracovníků).

Smyslem všech ustanovení zákoníku práce upravujících postavení těhotných zaměstnankyň je poskytnout výrazně zvýšenou ochranu těmto zaměstnankyním oproti ostatním zaměstnancům. Tato zákonná ochrana je ovšem limitována vůlí každé zaměstnankyně oznámit zaměstnavateli své těhotenství. Obecně podle § 238 zákoníku práce platí, že zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství a nesmějí být zaměstnávány pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé. Je přitom nerozhodné, zda se jedná o pracovní poměr nebo o některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Prováděcí vyhláška k § 238 nového zákoníku práce zatím vydána nebyla. Pokud vezmeme v úvahu vyhlášku č. 288/2003 Sb., která byla vydána ještě k provedení dřívějšího zákoníku práce (účinného do 31. 12. 2006), pak noční práce nepatřila do seznamu prací zakázaných těhotným ženám; lze dovodit, že v současnosti obecně neplatí pro těhotné zaměstnankyně zákaz vykonávat noční práci. Pro informaci doplňuji, že z oblasti zdravotnictví mezi práce zakázané těhotným vyhláška z r. 2003 zařazuje práce při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení.

V závěru je třeba uvést, že povinnosti zaměstnavatele vůči těhotným ženám, typicky povinnost převést těhotnou zaměstnankyni na její žádost z noční práce na denní práci, povinnost začít poskytovat šest týdnů před očekávaným dnem porodu mateřskou dovolenou, je limitována právě vědomím zaměstnavatele o tom, že zaměstnankyně je těhotná. Je tedy na každé těhotné zaměstnankyni, do jaké míry bude využívat zvýšenou ochranu danou pracovněprávními předpisy.

 JUDr. Dominik Brůha