Zvýšení plat. tarifu po získání spec. způsobilosti

27/12/2010 14:34:46

Otázka:

Dne 12. března 2007 mi ministerstvo zdravotnictví uznalo specializovanou způsobilost. Na potvrzení je uvedeno
stejné datum. Poštou jsem ho získala 2. dubna a ihned ten samý den jsem potvrzení donesla na osobní oddělení. Nový platový výměr mi byl zaslán s datem účinnosti od 1. května. Bylo mi zděleno, že to je tak podle zákoníku práce. Můj vedoucí oddělení mi navrhoval zvýšení tarifu od 12. března, to však bylo osobním oddělením nemocnice zamítnuto. Ráda bych věděla, zda jde o správný postup a pokud ne, jak se lze bránit? Děkuji MUDr. Martina Kučerová


Odpověď:

Podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zařazuje zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon po něm požaduje.

Po lékaři, který dosud nezískal specializovanou způsobilost, nemůže podle § 4 odst. 2 a § 5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. požadovat samostatný výkon práce.

Z toho jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel nesmí lékaře z titulu získání této způsobilosti přeřadit do vyšší třídy dříve, než se o ní hodnověrně dozví a než v souladu s touto skutečností upraví i jeho pracovní náplň.

To mohl v uvedeném případě učinit nejdříve ve dnech následujících po předložení příslušného potvrzení, tj. po 2. dubnu 2007.

Důvody, proč tak učinil až s účinností od 1. května 2007 mohou vyplývat z administrativní náročnosti (zpracování, projednávání a schvalování nové náplně i úpravy platu), nebo i ze snahy nevymezovat novou pracovní náplň a tím do jisté míry zasahovat do chodu jednotlivých oddělení v průběhu měsíce. O vhodnosti tohoto postupu je sice možno diskutovat, v žádném případě ale není v rozporu s platnými předpisy.

Pro zařazení do platové třídy je rozhodující, jak již bylo úvodem řečeno, nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje. A není pochyb o tom, že tento požadavek zaměstnavatele musí být v prvé řadě v souladu s potřebami pracoviště.

 

Mgr. Jiří Knott