Zařazení sestry do plat. třídy po ukončení studia

26/12/2010 10:37:14

Otázka:

Na jakou platovou třídu má nárok moje dcera, která právě dostudovala VZŠ obor Diplomovaná všeobecná sestra s titulem DIS? Do svého prvního zaměstnání bude teprve nastupovat, tudíž praxi má jen ze SZŠ a VZŠ a letních brigád ve zdravotnických zařízeních typu domov důchodců, charita.


Odpověď:

Především je potřeba zdůraznit, že z hlediska odměňování je potřeba striktně rozlišovat mezi mzdou a platem. Jinými slovy řečeno, z hlediska odměňování bude velmi podstatně záležet na tom, k jakému zaměstnavateli Vaše dcera nastoupí, tj. zda bude pracovat ve zdravotnickém zařízení nepodnikatelské sféry (nejčastěji příspěvková organizace) nebo zda nastoupí do zaměstnání ve zdravotnickém zařízení podnikatelské sféry (nejčastěji nemocnice v právní formě s.r.o. nebo a.s.).

Pokud se bude jednat o zdravotnické zařízení nepodnikatelské sféry, např. příspěvkovou nemocnici, pak na oblast odměňování automaticky dopadají příslušná ustanovení pracovněprávních předpisů o odměňování platem. V daném případě lze předpokládat, že Vaše dcera nastoupí zřejmě na práci „všeobecné sestry“ s tím, že ve smyslu nařízení vlády č. 469/2002 Sb., katalogu prací a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., odpovídá zařazení všeobecné sestry s vyšším odborným vzděláním do 9. platové třídy. Předpokladem pro zařazení do 9. platové třídy je ovšem i to, že Vaše dcera bude fakticky vykonávat práci spočívající v poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče „bez odborného dohledu,“ např. vypracování ošetřovatelského plánu, pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu pacienta nebo klienta sociální péče a orientační hodnocení fyziologických funkcí, provádění odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí, podíl na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče, event. že bude vykonávat práci spočívající v poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče „pod odborným dohledem,“ např. provádění odsávání sekretů z horních cest dýchacích při umělé plicní ventilaci, zajišťování jejich průchodnosti, provádění výplachu žaludku, ošetřování centrálních a periferních vstupů atd. Z hlediska počtu let započitatelné praxe se bude jednat o tarifní stupeň 1, tj. do 1 roku praxe. Za těchto předpokladů odpovídá tedy ve vztahu k Vaší dceři přiznání 9. platové třídy a 1. platového stupně, což u zdravotnického pracovníka aktuálně představuje platové zařazení ve výši 13.730,-Kč měsíčně.

Naproti tomu, pokud se bude jednat o zdravotnické zařízení podnikatelské sféry, např. nemocnici ve formě s.r.o. nebo a.s., pak na oblast odměňování automaticky dopadají příslušná ustanovení pracovněprávních předpisů o odměňování mzdou. Za této situace se uplatní ustanovení zákoníku práce o mzdě a dále prováděcí nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Uvedené nařízení vlády rozlišuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací celkem 8 skupin prací, ke kterým náleží příslušné nejnižší úrovně tzv. zaručené mzdy. Vykonávání povolání všeobecné sestry zde odpovídá 5. skupině prací, kdy nejnižší úroveň zaručené mzdy je ve výši 12.000 Kč za měsíc, resp. 71.50,-Kč za hodinu. Toto je ovšem nejnižší úroveň zaručené mzdy, která může být a v praxi zpravidla bývá podstatně modifikována v kolektivních smlouvách, příp. prostřednictvím individuálních smluv o mzdě sjednávaných s jednotlivými zaměstnanci.

JUDr. Dominik Brůha