Rozpisy služeb na poslední chvíli

27/12/2010 14:33:53

Otázka:

Do kdy mají být rozepsané směny na další měsíc? Je 27.4. a nemáme služby na květen. Je to tak stále. Odvodit si je nemohu a objednávky k lékaři i na masáže musejí být měsíc dopředu. Děkuji.


Odpověď:

Do kdy mají být rozepsané směny na další měsíc? Je 27. 4. a nemáme služby na květen. Je to tak stále. Odvodit si je nemohu a objednávky k lékaři i na masáže musejí být měsíc dopředu. Děkuji.
Zákoník práce v § 81 odst. 1 stanoví, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Za standardní rozvržení pracovní doby se ve smyslu zákonku práce považuje tzv. rovnoměrné rozvržení pracovní doby, kdy délka směny nepřesahuje 9 hodin a kdy se pracovní doba zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je přitom zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Z dikce dotazu lze ovšem dovodit, že tazatel zřejmě pracuje ve směnách plánovaných na určité období dopředu a pravděpodobně se tedy jedná o zaměstnance pracujícího v tzv. nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. Z § 83 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin a současně podle odst. 1 téhož ustanovení platí, že průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
Z hlediska zodpovězení dotazu je klíčové ustanovení § 84 zákoníku práce, které zaměstnavateli stanoví jednoznačnou povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby (tzv. harmonogram směn) a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Pro úplnost uvádím, že v případě tzv. konta pracovní doby činí lhůta pro vypracování a seznámení s harmonogramem směn 1 týden před začátkem období.
Z uvedeného je zřejmé že pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodl na kratší době seznámení s harmonogramem směn a ani na konci měsíce dubna nebyl zaměstnanec seznámen s harmonogramem směn na bezprostředně následující období měsíce května, případně období delší, pak zaměstnavatel zřejmě porušil ustanovení § 84 zákoníku práce. Pokud by zaměstnavatel vdaném případě postupoval podle zákoníku práce, měl by vypracovat a seznámit zaměstnance s novým harmonogramem směn nejpozději do 17. 4. 2007.
Jestliže zaměstnavatel nedodržuje své povinnosti na úseku pracovní doby, může se jednat, v případě, že zaměstnavatelem je právnická osob, o správní delikt ve smyslu § 28 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, za který mohou orgány inspekce práce uložit pokutu až do částky 2 mil. Kč.

JUDr. Dominik Brůha