Příspěvek na dojíždění do zaměstnání

28/12/2010 08:54:58

Otázka:

Pracuji u soukromého lékaře jako sestra. Ordinujeme ve dvou ordinacích, do kterých dojíždím vlastním automobilem. Autobusové ani vlakové spojení nelze využívat. Může mi zaměstnavatel přispívat na dopravu do zaměstnání? Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Zaměstnavatel Vám může přispívat na dopravu do zaměstnání a nic mu v tom nebrání. Jinou otázkou je, zda bude tento náklad pro zaměstnavatele daňově uznatelný.

Daňově uznatelným je pro zaměstnavatele náklad vynaložený na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání, pokud tuto dopravu zajišťuje zaměstnavatel vlastními nebo jím pronajatými dopravními prostředky, případně dopravními prostředky smluvního dopravce. Za dopravní prostředky se v tomto případě považují motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob. Toto ustanovení tedy nelze ve Vašem případě aplikovat.

Pokud je Vaše cesta z ordinace do ordinace pracovní cestou, pak Vám v souladu se zákonem o cestovních náhradách náleží mimo jiného náhrada prokázaných jízdních výdajů. Tento náklad je pro zaměstnavatele daňově uznatelný. Nabízí se otázka, za jakých podmínek pro Vás bude cesta z ordinace do ordinace pracovní cestou.

Dle zákona o cestovních náhradách se pracovní cestou rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, až do návratu zaměstnance z této cesty. Pravidelným pracovištěm je místo dohodnuté mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud není takové místo dohodnuto, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.

Pokud jste si tedy se svým zaměstnavatelem dohodla jako pravidelné pracoviště ordinaci A, pak cesta z ordinace A do ordinace B, tj. cesta k výkonu práce do jiného místa, než je Vaše pravidelné pracoviště, je pracovní cestou a náleží Vám související cestovní náhrady. Tyto cestovní náhrady jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné do výše stanovené zákonem o cestovních náhradách.

Totéž se uplatní také tehdy, pokud jste si sice se svým zaměstnavatelem pravidelné pracoviště takto nedohodla, ale ordinace A je Vaším místem výkonu práce dle pracovní smlouvy.

K výše uvedenému ještě dodávám, že u zaměstnanců, u nichž častá změna pracoviště vyplývá ze zvláštní povahy povolání, je možno jako pravidelné pracoviště dohodnout i místo pobytu. V takovém případě je jakákoli cesta z místa pobytu související s výkonem práce považována za pracovní cestu a zaměstnanci náleží související cestovní náhrady.

 

Mgr. Dagmar Bicková