Poskytování zdravotní péče lege artis ...

28/12/2010 08:56:38

Otázka:

Pracuji ve FN, jsem zařazen jako lékař (tedy ne jako jakýkoli vedoucí) a v rámci pracovních povinností zodpovídám jako „vedoucí“ za MS centrum – tj. ambulanci pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Část z nich – na základě kriterií schválených Neurologickou společností ČLS JEP (dále odborná společnost) – obdržela každé čtvrtletí v rámci přímých dodávek od ZP nákladnou léčbu (interferony, glaritameracetát).

V současné době dle informací, které mám z vedení FN, je tato částka převedena do hospodaření FN. Zatím není jasné, jak tyto nákupy budou technicky probíhat, tedy zda za částku dostanu stejně, více či méně léků ani zda mi (náznaky jsou) v případě nutnosti tato částka nebude krácena.

Jaká je právní závaznost kriterií stanovených odbornou společností (v případě nařízení vedení FN tuto léčbu redukovat) v situaci, kdy by se vyřazený (nezařazený) pacient obrátil na soud? A jaký je možný můj postih ze strany vedení, jestliže bych neuposlechl nařízení ohledně omezení léčby, které bych považoval za non lege artis (dle zkušenosti je dáno obecně, ne ke konkrétnímu pacientovi, a jen ústně).


Odpověď:

Poskytování zdravotní péče lege artis je zásada, kdy lékař má povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu s dosaženými pravidly lékařské vědy. To tedy znamená, že pacientovi má být poskytnuta taková péče při konkrétním onemocnění, která odpovídá výše uvedenému.

Je zřejmé, že poskytování péče v souladu s dosaženými pravidly lékařské vědy není možné vykládat absolutně a není možné lékaři vytýkat nedodržení této zásady, když pacientovi neaplikuje léčbu, která sice světově existuje, ale na území daného státu není dostupná.

Nyní k Vašim dotazům.
1) Pokud se týká právní závaznosti kritérií stanovených odbornou společností, v našem případě Neurologickou společností ČLS JEP, tato kritéria či jiná doporučení odborných společností nemají povahu obecně závazného právního předpisu. Nelze tedy právně vymáhat a postihovat jejich nedodržení. Neznamená to, že by se tím, že nemají povahu právního předpisu, snižoval jejich odborný význam. Jak jsem uvedla výše, je zřejmé, že naplnění zásady lege artis není a ani nemůže být přesně definováno.

Z tohoto důvodu většina odborných společností sdružených v rámci ČLS JEP vydává doporučené postupy, doporučení či stanoví kritéria, které mají být vodítkem pro lékaře jak postupovat (odborně) při poskytování lékařské péče při konkrétním onemocnění.

Tato doporučení většinou vychází z doporučení, která jsou formulována světovými odbornými zdravotnickými organizacemi. Tato kritéria jsou vodítkem pro lékaře, jak by měl postupovat při léčbě konkrétního onemocnění, ale vždy musí mít na paměti, že se jedná pouze o DOPORUČENÍ a že tato kritéria nikdy nemohou nahradit jeho medicínské rozhodování (kdy např. v konkrétním případě bude zvolen odlišný postup v závislosti na zdravotním stavu konkrétního pacienta).

Na druhou stranu pokud pacient bude mít pocit, že není léčen lege artis, a tím dochází či bude docházet ke stagnaci nebo dokonce ke zhoršení jeho zdravotního stavu, pak lze pro případ soudního sporu použít jako důkaz doporučení odborné společnosti a na ně se odvolávat.

Nebude to nikdy důkaz jediný. Ve většině případů si soud vyžádá znalecký posudek, který bude muset prokázat skutečnost, že daný pacient má konkrétní onemocnění a že pro jeho stav je adekvátní léčbou právě ta, která je uvedena v doporučeních, respektive ta, která mu byla odmítnuta.

2) Jaký je možný Váš postih ze strany vedení, jestliže byste neuposlechl nařízení ohledně omezení léčby, které Vy sám považujete za non lege artis? Dle mého názoru žádný úspěšný. Podle § 73 odst. 1 písm. a) zákoníku práce jste povinen dodržovat pokyny nadřízených, pokud jsou tyto pokyny vydané v souladu s právními předpisy.

Pokud bude tento pokyn pokynem k léčbě non lege artis, pak je nezákonný. Ale Váš zaměstnavatel bude mít na věc jiný názor a bude zřejmě chtít postih uplatňovat a pak je to již otázkou konkrétního soudního sporu a konkrétní důkazní situace. Tady samozřejmě závisí i na Vašem odhadu situace, zda zaměstnavatel tento pokyn nevydal ústně právě proto, že si je sice vědom nezákonnosti pokynu, ale kalkuluje s tím, že zaměstnanci se pokynu zaměstnavatele podrobí.

 
pozn.redakce: Na Vaši otázku odpovídá Advokátní kancelář JUDr. Jana Marečková