Platové třídy magister

25/12/2010 16:28:06

Otázka:

Dobrý den, pracuji na lůžkovém oddělení ARO (státní zařízení) rok a půl a mám vystudovaného bakaláře - všeobecná sestra a magisterské studium v oboru ošetřovatelství. Jsem registrovaná sestra a zajímalo by mě na jakou platovou třídu mám nárok. Teď mám 10. platovou třídu. Abych dostala vyšší třídu musím si dodělávat specializaci v oboru?


Odpověď:

Oba dotazy vycházejí ze sice poměrně rozšířeného, avšak mylného předpokladu, že zařazení do platové třídy se odvíjí od dosaženého stupně vzdělání. Pro zařazení zaměstnance do platové třídy je však podle § 123 zákoníku práce rozhodující druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a v jeho mezích nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje. Pro určení platového zařazení je tedy nezbytná náplň práce, která vymezuje nejnáročnější činnosti zaměstnance.

Kvalifikační předpoklady pro výkon prací v jednotlivých platových třídách, stanovené v § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zobrazují minimální požadavky pro jednotlivé platové třídy a většinou jsou jen vodítkem, podle kterého zaměstnavatel posoudí, zda může zaměstnance konkrétní činností pověřit.

To, že kvalifikační předpoklady nejsou při zařazování do platové třídy vždy rozhodující, potvrzují i další odstavce citovaného paragrafu, zejména relativně velké množství výjimek z jejich uplatňování. Pro zařazování zdravotnických pracovníků, jejichž odborná i specializovaná způsobilost je určena zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění, je z těchto výjimek stěžejní ustanovení odstavce 3 písm. b), podle kterého může zaměstnavatel zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, pokud zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon některých prací nižší vzdělání nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

Ke druhému z dotazů je třeba navíc uvést, že zařazení všeobecné sestry do 11. platové třídy je katalogem prací podmíněno prováděním nejnáročnějších, příkladným výčtem vymezených, prací vysoce specializované péče, nebo stanovováním zásadní strategie a koncepce v oblasti ošetřovatelské péče, hodnocení její kvality ve zdravotnickém zařízení, koordinace spolupráce mezi lůžkovými a terénními službami včetně služeb sociálních, a zajišťování standardu ošetřovatelské péče. K výkonu těchto nejnáročnějších činností, stejně jako pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu v 10. platové třídě, je požadována specializovaná způsobilost v příslušném oboru.

zdn.cz , redakce