Odpovědnost za škodu při odborné praxi

26/12/2010 10:57:43

Otázka:

Ráda bych získala informace ohledně odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání vztahující se k vykonávané odborné praxi u studentů starších 18 let při praxi (sesterské) v nemocnicích.


Odpověď:

Čtenářka se ptá na odpovědnost studentů (žáků) středních, kteří v rámci svého vzdělávání vykonávají odbornou praxi, čili formu praktického vyučování, jak ji upravuje zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 65 odst. 1, dle kterého:

Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování a výchovu mimo vyučování, praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.

Další podrobnosti o některých otázkách praktického vyučování jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Otázku odpovědnosti žáků základních, středních i vysokých škol však upravuje přímo zák. č. 262/2004 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který v § 391 odst. 1 stanovuje, že:

"Žáci střední školy, středního odborného učiliště, odborného učiliště, vyšší odborné školy nebo učiliště nebo studenti vysoké školy odpovídají škole nebo právnické nebo fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním..."

Z výše citovaného ustanovení tedy vyplývá, že student, nebo žák střední školy, který při výkonu odborné praxe v zdravotnickém zařízení (v „nemocnici“) způsobí jakoukoli škodu, odpovídá za ni dle citovaného ustanovení přímo zdravotnickému zařízení („nemocnici“).

Rozsah odpovědnosti studenta, resp. žáka střední školy za škodu se v tomto případě řídí stejnými ustanoveními jako odpovědnost zaměstnance pří výkonu práce ve smyslu Zákoníku práce, zejména ustanovení § 250 a násl. Zákoníku práce.

V případě, že by bylo mezi střední školou a zdravotnickým zařízením ve smlouvě o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání podle § 65 odst. 2 školského zákona dohodnuto, že případnou škodu způsobenou studentem zdravotnickému zařízení uhradí střední škola, má pak střední škola podle § 384 odst. 1 Zákoníku práce nárok na náhradu toho, co poskytla zdravotnickému zařízení, od studenta, který škodu způsobil.

 

JUDr. Jana Marečková