Jak je to s bakalářkami?

27/12/2010 14:30:19

Otázka:

Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotazy:
1) Je vykonávání rozsahu odborných úkonů rozdílný pro sestru s ukončenou SZŠ a sestrou bakalářkou?
2) Je pravdou, že se platové třídy přidělují dle odborné práce a nikoliv podle nejvyššího dosaženého vzdělání?
3) Jaká platová třída přísluší registrované sestře pracující na standardním oddělení po absolvování SZŠ a studijního oboru všeobecná sestra na VŠ v bakalářském programu?
Započítává se praxe získaná v době studia na VŠ (cca 13 měsíců)?
Děkuji za odpovědi a přeji pěkný den


Odpověď:

Je vykonávání rozsahu odborných úkonů rozdílný pro sestru s ukončenou SZŠ a sestrou bakalářkou?
Odborné úkony, resp. činnosti všeobecné sestry jsou rozvedeny v § 4 vyhlášky č. 424/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb. Tyto činnosti je oprávněna vykonávat každá všeobecná sestra, která získala způsobilost způsobem uvedeným v zákoně č. 96/2004 Sb. ve znění zákona č. 125/2005 Sb. V § 5 tohoto zákona je pro obor všeobecné sestry uvedeno dokonce 7 forem studia, kterými je nebo bylo možné způsobilost všeobecné sestry získat. Jak sestra-bakalářka, tak sestra DiS, tak např. i porodní asistentka z vyšší zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, jsou oprávněny vykonávat stejné činnosti. Jediný rozdíl je v možnosti vykonávat povolání tzv. bez odborného dohledu.

Absolventky studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, a absolventky tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, mohou vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. Tato povinnost se nevztahuje na všeobecné sestry, které po získané odborné způsobilosti absolvovaly vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření.Je pravda, že se platové třídy přidělují dle odborné práce a nikoliv podle nejvyššího dosaženého vzdělání?

V principu ano, i když mnohé je potřeba upřesnit. Plat se poskytuje, jak říká zákoník práce, především podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení. Platové třídy se „nepřidělují“. Do platových tříd zařazuje zaměstnavatel zaměstnance pro účely odměňování. A sice zaměstnavatel, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě (druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě) a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Pro výkon práce v příslušné platové třídě však zaměstnanec musí splňovat potřebné vzdělání, kvalifikační předpoklady stanovené v § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Pokud by zaměstnanec předepsané vzdělání nesplňoval, jsou stanoveny výjimky, kdy jej i tak zaměstnavatel může do takové platové třídy zařadit. V některých případech se pak ale zaměstnanci započítává kratší praxe (tzv. odpočet).

Mgr. Ivana Štepánková