Dohoda o práci

26/12/2010 10:07:52

Otázka:

Pracuji jako rtg laborant v nemocnici, zaměstnavatel chce s námi uzavřít dohodu o přesčasové práci a ještě za méně peněz než za základní pracovní dobu. Postupuje správně?


Odpověď:

Prací přesčas je co do svého obsahu vlastně práce, kterou jste se pro zaměstnavatele zavázal běžně vykonávat, ale konaná ve větším rozsahu, v době, kdy byste jinak měl volno, v době vašeho odpočinku, kterou vám garantuje zákon.

Přesná definice práce přesčas je: práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Zaměstnavatel je pracovní smlouvou zavázán, že vám za práci, kterou pro něj vykonáte, zaplatí a musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty.

V případě, že zaměstnavatel potřebuje, abyste výjímečně pracoval déle, chce po vás, abyste obětoval pro plnění jeho úkolů i svůj volný čas, na který máte nárok ze zákona, a měl by vám platit za řádně odvedenou práci méně? Jenom proto, že ji vykonáte ve svém volném čase? Naopak. Za dobu práce, a tedy i za dobu práce přesčas, vám přísluší vaše řádná mzda/plat (u platu zákoník práce přesně stanoví, z jakých jeho složek je vypočítán). A pokud byste se se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna, přísluší vám ještě nejméně příplatek 25 % průměrného výdělku jako určitý bonus za to, že jste namísto odpočinku pracoval. Zaměstnavatel by vás mohl odměnit ještě více. Méně nikoli. Zaměstnavatelé, kteří jsou povinni se řídit ustanoveními o platu (uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce), dokonce musí kromě 25% příplatku zohlednit i to, koná-li zaměstnanec přesčas v den nepřetržitého odpočinku v týdnu.


Doufám, že váš dotaz neznamená, že by zaměstnavatel s vámi chtěl na práci, kterou pro něj vykonáváte v „normální pracovní době“ na základě pracovního poměru, uzavřít ještě dohodu o pracovní činnosti. Zdánlivě byste měl jiný pracovněprávní vztah, ale ve skutečnosti by vám tím vlastně jen prodloužil dobu práce. To by nešlo ani za finančně zajímavějších podmínek. Zaměstnanec nemůže u téhož zaměstnavatele vykonávat stejně druhově vymezené práce v dalším pracovním poměru ani na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.


V obou případech by se jednalo o flagrantní porušení základních principů pracovněprávních vztahů.

Mgr. Ivana Štepánková