Živnost v ošetřovatelství

28/12/2010 09:00:51

Otázka:

Mohu si zažádat o vystavení živnostenského listu na práci v oboru ošetřovatelství – zdravotnictví, když nemám maturitní vzdělání, jen střední bez maturity, ale absolvovala jsem kurs ošetřovatelství a mám roční praxi, kdy jsem pracovala v nemocnici jako ošetřovatelka?


Odpověď:

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

V tomto zákoně je v ustanovení § 3 stanoveno, co živností není. Živností mimo jiné není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob jako lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických logopedů, klinických psychologů a dalších zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků, ortopedicko-protetických techniků.

Protože živnostenský zákon neumožňuje provádět ošetřovatelskou péči formou živnosti, nevystaví Vám příslušný živnostenský úřad živnostenský list.

Jedinou možností, jak lze poskytovat zdravotní ošetřovatelskou péči, je vyhovět požadavkům zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění. V nestátních zdravotnických zařízeních je poskytována zdravotní péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační, lázeňská, léčebná a lékárenská.

Nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz. Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů, tj. podle zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.

Oprávnění k provozování nestátního zařízení vzniká rozhodnutím o registraci krajského úřadu příslušného podle místa provozování nestátního zařízení. Je-li provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení fyzická osoba, musí být plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a mít odbornou a zdravotní způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením.

V případě, že nemá odbornou způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením, je povinna ustanovit odborného zástupce, který musí splňovat podmínky uvedené v předchozí větě.

JUDr. Vratislav Tomek