Těhotenství a práce přesčas

26/12/2010 10:44:25

Otázka:

Dobrý den, jsem těhotná ve 3. měsíci, jednou za tři týdny mi vznikne přesčas 3 hodiny a to v sobotu, za tyto hodiny si musím vždy náhradní volno, teď ale nesmím dělat přesčasy,zaměstnavatel mi sdělil, že v sobotu musím dále pracovat a že je to v rámci 40 hodinové pracovní týdenní doby, podle mě je to nesmysl, to bych si ty hodiny musela vybrat ještě před jejich odpracováním. Může toto zaměstnavatel nařídit?? Vybírat si něco, na co nevznikl ještě nárok? Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Zákaz výkonu přesčasové práce pro těhotné zaměstnankyně je bezvýjimečný. Zaměstnavatel nesmí těhotnou zaměstnankyni zaměstnávat prací přesčas, a to ani kdyby o to sama požádala.

Je proto potřebné uvědomit si, co je přesčasovou prací – je to práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Jestliže tedy Vaše pracovní doba je každý týden 40 hodin (nebo v průměru) a kromě toho jste navíc pracovala tři hodiny v sobotu, jednalo se zřejmě o práci přesčas, a tu nyní vykonávat nesmíte.

Vybrat si náhradní volno za práci přesčas, která ještě nebyla odpracována, opravdu nejde. Toto volno se poskytuje náhradou za odpracovanou dobu, kdy za normálních podmínek zaměstnanec pracovat neměl. Náhradní volno se poskytuje v zásadě tak dlouhé, jak dlouho zaměstnanec přesčas skutečně pracoval.

Možná se Váš zaměstnavatel nechal zmást ustanovením, které mu umožňuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno, a poté tuto dobu napracovat. Prací přesčas totiž není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost. Zákoník práce však předpokládá, že o takové volno zaměstnanec požádá, zpravidla z osobních důvodů, nikoli že by mu jej zaměstnavatel nařizoval.

Není vyloučeno, aby Váš zaměstnavatel rozvrhl i 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu a určil začátek a konec Vašich směn tak, že jedna směna připadne na sobotu, aniž by šlo o přesčasovou práci. Pak by se nejednalo o vybrání volna, ale o jiný rozvrh pracovní doby a stanovení směn, při zachování maximálního limitu stanovené týdenní pracovní doby. Na druhou stranu zaměstnavatel je povinen vyhovět, požádala-li byste jej jako těhotná o jinou vhodnou úpravu týdenní pracovní doby.

Mgr. Ivana Štepánková