Sponzorský dar a daně

26/12/2010 11:16:44

Otázka:

Pracuji ve zdravotnictví, chtěla bych přispět darem na konto nadačního fondu. Jak vysoká by musela být částka, abych ji mohla použít k odpočtu daní, vyúčtování mi dělá zaměstnavatel. Kolik peněz se mi pak tzv. vrátí zpět?


Odpověď:

Podmínky pro takzvanou daňovou znatelnost daru (dar vytvoří nezdanitelnou část základu daně) upravuje §15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění. Aby mohl být dar odečten od základu daně z příjmů fyzické osoby, musí splňovat následující kritéria:

Použít lze dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu, 30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, 15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů113), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Hodnota daru
hodnoty všech poskytnutých darů ve zdaňovacím období musí činit alespoň 1.000,- Kč a zároveň maximálně lze odečíst 10% ze základu daně.

Lze tedy poskytnout dar 500 Kč. Aby mohl být odečten ze základu daně, musí být však v průběhu zdaňovacího období darováno pro výše uvedené účely ještě nejméně dalších 500 Kč. Na druhou stranu pokud poplatník se základem daně 200 tisíc Kč daruje 25 tisíc Kč, daňově půjde uplatnit pouze 20 tisíc Kč.

Pokud jde o tzv. vrácení peněz (resp. úsporu na dani), na tuto otázku nelze bez konkrétních znalostí odpovědět. V roce 2007 se ještě uplatňuje systém progresivního zdanění , tj záleží na tom, jak vysoký je daňový základ. Dle jeho výše může daňová úspora v souvislosti s darem činit od 12 do 32%.

 
Na Vaši otázku odpovídá DATES s.r.o.