Proplacení prohlídky u lékaře

27/12/2010 14:36:54

Otázka:

Pracuji jako strojvedoucí u soukromé a.s. v nepřetržitém provozu. Je zaměstnavatel povinen proplatit mi povinnou prohlídku, i když nemám žádnou ztrátu na výdělku, protože k lékaři musím ve svém turnusovém volnu? Děkuji.


Odpověď:

Zákoník práce v 103 odst. 1 písm. a) výslovně stanoví, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec konal práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti a současně v § 106 odst. 4 písm. b) stanoví zaměstnanci povinnost podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.

Zákoník práce ovšem výslovně neřeší způsob organizace pracovní doby ve vztahu k povinnosti zaměstnance podrobit se povinným prohlídkám. Je tedy ponecháno na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a také na dalších konkrétních okolnostech (ordinační hodiny lékaře pracovnělékařské péče atd.), kdy je prohlídka realizována. Pokud je prohlídka realizována v rámci pracovní doby, pak by se jednalo o překážku v práci, za kterou by zaměstnanci příslušela náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud ovšem prohlídka bude realizována během tzv. „turnusového volna“, pak se nejedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele ani zaměstnance a nelze proto zaměstnanci ani poskytovat náhradu mzdy za dobu účasti zaměstnance na povinné prohlídce.

Zaměstnanci v takovém případě ani žádná mzda neuchází. Pokud půjde o situaci, že zaměstnanci vzniknou účastí na povinné prohlídce prokazatelně další výdaje, zejména cestovní, pak lze cestu na prohlídku považovat za cestu mimo tzv. pravidelné pracoviště konanou v souvislosti s výkonem práce a zaměstnanci by měly být poskytnuty příslušné náhrady, typicky např. náhrada za použití hromadného dopravního prostředku.

Povinné prohlídky zaměstnanců je třeba chápat jako součást systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž podle § 101 odst. 6 platí, že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Tedy vlastní povinnou prohlídku hradí zaměstnavatel.

JUDr. Dominik Brůha