Jak postupovat při stížnosti na pediatra ?

28/12/2010 08:53:32

Otázka:

Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat, když chci podat stížnost na lékařku mého syna, která přehlédla dětskou mozkovou obrnu. Vinou pozdního určení diagnózy ho nyní čeká operace (prodlužování Achylových šlach). Jsou mu téměř 4 roky a DMO mu byla diagnostikována až v květnu tohoto roku. Také bych se chtěla zeptat na postup a vyhlídky na úspěch v případě podání žaloby u soudu. Za vaši odpověď předem děkuji Čutková, České Budějovice.


Odpověď:

Každý má právo na ochranu svého zdraví. Tohoto práva se lze domáhat u soudu a také u jiného orgánu. Odpovědnost lékaře za újmu na zdraví způsobenou pacientovi v důsledku jeho odborného pochybení zakládá tři druhy odpovědnosti občanskoprávní, trestněprávní a disciplinární. Odborné pochybení lékaře předpokládá postup lékaře, který je non lege artis, tedy v rozpore s jeho správným odborným postupem.

Disciplinární odpovědnost řeší správní orgány prostřednictvím stížnosti, kterou máte jako pacient právo podat. Ke komu ji podáte, to závisí na problému, který chcete prostřednictvím stížností řešit.

Máte-li zájem o posouzení Vašeho problému prostřednictvím znalecké komise, potom máte na výběr Vaši stížnost adresovat: řediteli zdravotnického zařízení, zdravotnímu radovi Okresního (obvodního) úřadu, reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny nebo odboru kontroly, zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Máte-li zájem o konzultaci Vašeho problému, můžete se se stížností obrátit na revizního lékaře zdravotní pojišťovny, odbor zdravotní péče nebo kontroly Ministerstva zdravotnictví nebo na zdravotního radu. Stížnost můžete podat také na Českou lékařskou komoru, která má na rozdíl od předchozích v případě provinění, právo lékaře disciplinárně potrestat v podobě uložení pokuty, podmínečného vyloučení anebo úplného vyloučení z České lékařské komory (v soulade se zákonem 220/1991 Sb. v platném znění).

Stížnost musí obsahovat jméno stěžovatele a předmět stížnosti. Stížnost na Českou lékařskou komoru se podává do jednoho roka od spáchaní skutku, proti kterému tato stížnost směruje.

Odborné pochybení lékaře zakládá občanskoprávní odpovědnost, která slouží k tomu, aby byl poškozený spravedlivě odškodněn za újmu, kterou neprávem utrpěl. Tato odpovědnost zakládá právo poškozeného na náhradu škody. Bude-li dokázáno zavinění lékaře (znaleckým posudkem z odboru pediatrie), můžete se domáhat prostřednictvím žaloby u soudu náhrady škody v podobě náhrady léčebných nákladů, jednorázové náhrady za bolest poškozeného a za ztížení jeho společenského uplatnění. V případě škody na zdraví, se náhrada škody promlčuje za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. U soudu bude za potřebí předložit lékařské posudky o diagnóze Vašeho syna a rovněž také o nutnosti operace. Budou-li výše uvedené skutečnosti u soudu prokázány, je šance na úspěch u soudu na Vaší straně.

Za krajní řešení vaší situace lze považovat možnost podání trestního oznámení pro podezření ze spáchaní trestního činu ublížení na zdraví a to na policii. Opět tu bude hrát podstatnou roli zavinění lékaře. Bude-li lékař trestně odsouzen, máte jako poškozená strana právo se domáhat náhrady škody v adhezním řízení. Nelze však vyloučit, že Vás nakonec trestní soud odkáže na občanskoprávní řízení o náhradu škody.

JUDr. Jana Marečková, Advokátní kancelář AK Marečková