Dotaz k pracovní smlouvě

26/12/2010 10:48:20

Otázka:

Jsem ještě na rodičovské dovolené s dítětem 3,5roku, zaměstnavatele jsem žádala o posunutí nástupu do zaměstnání o jeden rok včas před dosažením 3.roku mého syna, zatím jsem neobdržela žádnou odpověď.
Jako lékařka jsem v dubnu uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o prac. činnosti na dobu neurčitou se 14denní výpovědní lhůtou, tuto jsem sjednala, abych mohla občas sloužit. Vzhledem k velmi obtížné situaci na oddělení bych nyní potřebovala skončit prac. poměr co nejdříve, ačkoliv služby mám vypsané dlouho dopředu.
1.) Potřebuji vědět, jestli se i na dohodu o prac. činnosti vztahuje, že výpovědní lhůta začíná běžet od 1.dne měsíce následujícího po podání výpovědi,
2.) Může mě zaměstnavatel, ačkoliv jsem dosud nedostala žádné vajádření k původní smlouvě o trvalém prac. poměru, nějakým způsobem nutit k nástupu do zaměstnání na základě této původní smouvy?

Mockrát děkuji za odpověď. Dr. R. Kramperová


Odpověď:

Především je potřeba uvést, že zaměstnavatel je podle § 196 zákoníku práce povinen poskytnout rodičovskou dovolenou jen do tří let věku dítěte a veškeré volno poskytnuté nad tento rámec představuje nadstandard, ke kterému zaměstnavatel není ze zákona povinen a zaměstnanec tedy ani poskytnutí delšího volna (nejčastěji až do 4 let věku dítěte) nemůže nárokovat. Jinými slovy, jde o de facto dobrou vůli zaměstnavatele, když zaměstnankyni vyjde vstříc a pracovní volno až do 4 let věku dítěte jí poskytne. Jestliže je synovi již 3,5 roku a zaměstnavatel se k žádosti o poskytnutí dalšího volna stále nevyjádřil a výslovně jej nepovolil, pak je to jistě pochybení, které by bylo na místě řešit, a to pokud možno písemnou formou, aby byla odstraněna současná právní pochybnost o existenci překážky v práci v podobě pracovního volna bez náhrady mzdy do 4 let věku dítěte.

Případná dohoda o pracovní činnosti na stejný druh práce (výkon práce lékařky), který je předmětem původního pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, může dle mého názoru představovat obcházení zákoníku práce, neboť podle § 13 odst. 4 zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

Dále k dotazu Ad. 1: Nikoli, na dohodu o pracovní činnosti se nevztahuje obecné ustanovení zákoníku práce o běhu výpovědní doby až od 1. Dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Naopak podle § 76 odst. 6 platí, že pokud není sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

K dotazu Ad. 2.: Domnívám se, že pokud nebylo mezi Vámi a zaměstnavatelem explicitně dojednáno, že se Vám poskytuje pracovní volno až do 4 let věku dítěte, pak mám za to, že zaměstnavatel Vás nyní skutečně může vyzvat k nástupu do zaměstnání, neboť pracovní poměr stále trvá a pracovní volno až do 4 let věku dítěte Vám výslovně povoleno nebylo. V daném případě by totiž prokazování překážky na straně zaměstnance bylo v případě sporu na Vaší straně a povolení pracovního volna bohužel nemáte, jak prokázat.

JUDr. Dominik Brůha