Absolvent a noční služby

26/12/2010 11:10:49

Otázka:

Řeší konkrétně legislativa, a která, minimální dobu, kdy lékař - absolvent nesmí sloužit služby, především pak noční?


Odpověď:


Pokud je mi známo, žádný obecně závazný právní předpis nestanoví výslovně minimální dobu, po kterou lékař – absolvent nesmí sloužit služby, resp. služby v noci, služby víkendové apod. Na druhé straně nepřímo lze ze zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, dovodit, že lékař by neměl samostatně sloužit na oddělení ani v denních ani nočních směnách až do doby získání specializované způsobilosti.
Uvedený závěr vychází z § 2 písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., kde se uvádí, že „samostatným výkonem povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je výkon činností, ke kterým je lékař, zubní lékař nebo farmaceut způsobilý bez odborného dohledu, včetně provozování soukromé praxe, a to na základě vlastního zhodnocení a posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících okolností.“ Současně, podle § 5 odst. 3 téhož zákona je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem.


Jestliže by měl lékař – absolvent sloužit sám denní nebo noční směnu na oddělení, tak jde nepochybně o činnost samostatnou, kdy tento lékař musí být prakticky neustále schopen odborně medicínsky zasáhnout, tedy se po něm de facto požaduje činnost nad rámec jeho kvalifikačních předpokladů, neboť není zajištěn odborný dohled. Lze přitom předpokládat, že v průběhu služby na oddělení mohou vzniknout situace vyžadující takový medicínský zásah, ke kterému je kvalifikačně vybaven pouze lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí. Ostatně i vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, umožňuje lékařům po promoci, resp. lékařům s praxí 24 měsíců (tj. Index 1 a 2, symbol A0) vykazovat jen některé zdravotní výkony.
S ohledem na shora uvedené mám za to, že přes absenci výslovné právní úpravy obsahující časový limit zákazu samostatného výkonu služby začínajícím lékařům, lze ze zákona č. 95/2004 Sb. dovodit, že lékař by neměl samostatně sloužit na oddělení do doby získání specializované způsobilosti.

 

Odpovídá :  JUDr. Dominik Brůha, AK Brůha