Smlouva na dobu určitou

27/12/2010 14:41:53

Otázka:

dobrý den, rád bych se zeptal jesl.platí zákon kt. říká, že zaměstnavatel může prodloužit zaměstanci smlouvu maxim.2x na dobu určitou.? Pracuji ve FN a všem lékařům před 2. atestací dávají smlouvy na dobu urcitou. děkuji Adamkov


Odpověď:

Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou s možností prodloužení představuje pro zaměstnavatele poměrně výhodný způsob zaměstnávání. Avšak jak právní úprava zákoníku práce účinná do 31. prosince 2006, tedy zákon č. 65/1965 Sb., tak i právní úprava zákoníku práce účinná ode dne 1. ledna 2007, tedy zákon č. 262/2006 Sb., předpokládá určité limity při sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou, v dané situaci je klíčová především limitace délky sjednaného pracovního poměru na dobu určitou.

Zákoník práce účinný do 31. prosince 2006 v ustanovení § 30 odstavec 2 uváděl, že pracovní poměr mezi týmiž účastníky lze sjednat či dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku pracovního poměru s tím, že pokud ode dne skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru mezi týmiž účastníky se nepřihlíží.

Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 předchozí právní úpravu do ustanovení § 39 odstavec 2 zcela přejal. I nadále tedy platí, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně po dobu dvou let.

Možnosti řešení situace, kdy zaměstnavatel prodlužuje pracovní poměr zaměstnance uzavřený dříve na dobu určitou o další časově omezená období, zůstávají nadále stejné, a to i po nabytí účinnosti nového zákoníku práce. Zaměstnanec má v situaci, kdy nejsou zaměstnavatelem dodrženy podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou (zde tedy porušení maximálního rozsahu doby, na kterou je možné pracovní poměr na dobu určitou sjednat) možnost jakési automatické transformace takto chybně sjednaného (či prodlužovaného) pracovního poměru na dobu určitou v pracovní poměr na dobu neurčitou.

Jedná se o možnost, kterou předpokládá ustanovení § 39 odstavec 5 nového zákoníku práce. Zaměstnanec totiž může písemným oznámením učiněným zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou, sdělit, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel nadále zaměstnával. Následně se pak má zato, že pracovní poměr mezi účastníky je sjednán na dobu neurčitou.

Zákon pak dává v témž ustanovení oběma účastníkům možnost uplatnit u soudu návrh na určení, zda byly v daném případě splněny podmínky dle § 39 odstavce 2 pro transformování pracovního poměru sjednaného na dobu určitou v pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, či nikoliv. Pro podání takového návrhu pak zákon stanoví dvouměsíční propadnou lhůtu, která počíná běžet ode dne, kdy měl pracovní poměr sjednaný mezi účastníky na dobu určitou skončit. AK Kůta Musil Vaňková & partners