Povinná účast u soudu

27/12/2010 14:29:40

Otázka:

Musí být lékař zaměstnavatelm uvolňován k soudnímu jednání ve veřejném zájmu, aniž by si musel brát na výkon u soudu neplacené volno nebo jiné volno?


Odpověď:

Z dotazu bohužel nevyplývá, o jaký konkrétní veřejný zájem se v případě soudního jednání má jednat, nicméně pokud vzhledem k dotazu vycházíme z předpokladu, že lékař při své účasti u soudu nebude sám stranou sporu, tedy nebude ani žalobcem ani žalovaným, pak prakticky přichází v úvahu jeho účast jako svědka, soudního znalce, tlumočníka, případně jiné osoby předvolané k jednání soudu.

Z hlediska pracovněprávních předpisů se účast zaměstnance u soudu, kde zaměstnanec nevystupuje jako strana sporu, posuzuje jako tzv. překážka v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu s tím, že zaměstnavatel je ve smyslu § 200 zákoníku práce povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

Jestliže zaměstnanec bude před soud předvolán jako svědek, soudní znalec nebo tlumočník, pak se bude jednat podle § 202 zákoníku práce o výkon občanské povinnosti. Výkon této povinnosti ovšem není spojen s nárokem zaměstnance na náhradu mzdy. Zaměstnavatel je tedy povinen zaměstnance k soudu uvolnit, ovšem nikoli jeho účast u jednání soudu zaplatit v podobě vyplacení náhrady mzdy. Tato náhrada mzdy se zpravidla zaplatí z účtu příslušného soudu a podle pravomocného rozhodnutí o výsledku občanského soudního řízení ji v konečném důsledku zaplatí ten účastník řízení, který byl v řízení neúspěšný a kterému byla pravomocně uložena povinnost k náhradě nákladů řízení, včetně nákladů na dokazování. V trestním řízení nese náklady na provedení tohoto řízení stát, vůči kterému svědek, znalec nebo tlumočník uplatňuje své náklady spojené s účastí u jednání soudu, včetně případného nároku zaměstnance na náhradu mzdy.

JUDr. Dominik Brůha