Odebrání osobního ohodnocení

26/12/2010 09:43:14

Otázka:

Zaměstnavatel v den nástupu do práce 16.7.2008 (po ukončení pracovní neschopnosti) podal zaměstnanci písemné rozhodnutí ze dne 26.6.2008 o odebrání osobního příplatku v plné výši a to s platností od 1.7. do 30.9.2008. Uvedené rozhodnutí postrádá písemné zdůvodnění a při předání byly zaměstnanci velmi obecně sděleny výhrady k práci, s čímž zaměstnanec nesouhlasí a není schopen se dále bránit. Pro upřesnění uvádím, že v minulosti nikdy nebyly vůči zaměstnanci vzneseny žádné připomínky k práci, ba naopak. Zaměstnavatel postupuje při přiznávání všech mzdových nároků a příplatků ke mzdě podle Zákoníku práce. Sdělte prosím, Váš právní názor popřípadě postup při případném soudním sporu.


Odpověď:

Není přijatelné, aby odebrání osobního příplatku bylo realizováno se zpětnou účinností, neboť to odporuje § 136 odst. 2 zákoníku práce, který stanoví, že v platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.
Osobní příplatek je pravidelně měsíčně poskytovaná složka platu, a proto její změna má být realizována prostřednictvím vydání nového platového výměru a za shora vymezených podmínek. Na druhou stranu je třeba uvést, že zákoník práce s nedodržením shora vyznačeného postupu nespojuje automaticky neplatnost, (ani dostupná judikatura to takto nevykládá), proto případný soudní spor o doplacení mzdových nároků až 3 roky zpětně je samozřejmě možný, ale v rovině osobního příplatku jako nadtarifní nenárokové složky platu to může v praxi mimořádně obtížné. Při zjevném nedodržení § 136 odst.
2 zákoníku práce lze na zaměstnavatele podat stížnost na příslušný inspektorát práce, který je oprávněn zaměstnavateli uložit opatření k nápravě a případně i pokutu dle § 26 zákona č. 251/2005 Sb. za správní delikt na úseku odměňování.

-zdn.cz , redakce