Lékařské tajemství - informace o psych. léčbě

25/12/2010 16:24:10

Otázka:

Někteří policisté se dotazují, zda dotyčný byl či nebyl v naší psychiatrické ordinaci,bez souhlasu pacienta. Samotné sdělení této skutečnosti prý nepodléhá tajemství.
Jaký je váš názor?


Odpověď:

Informace o tom, zda pacient pobýval či nepobýval v psychiatrické ordinaci, má určitou, byť ne zcela konkrétní, vypovídací hodnotu o pacientově zdravotním stavu a za určitých okolností může pacienta výrazně poškodit v rodinném či pracovním životě. Podléhá tedy stejně jako jiné informace týkající se pacientů, zejména jejich zdravotního stavu, lékařskému tajemství. V této souvislosti je nezbytné upozornit na zákonnou definici citlivého a osobního údaje tak, jak ji stanovuje zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dle § 4 výše uvedeného zákona se rozumí:

„osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.“

Z uvedených ustanovení je tedy zřejmé, že i pouhá skutečnost, zda dotyčná osoba pobývala v psychiatrické léčebně či ordinaci, jak Vy uvádíte, je bezpochyby citlivým údajem. Vaše psychiatrická ordinace vystupuje v tomto případě rovněž jako správce a zpracovatel osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., a Vaši zdravotní pracovníci jsou navíc dle § 55 odst. 2 zák. č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, vázáni povinností mlčenlivosti:

zdravotničtí pracovníci jsou povinni „zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sdělují se souhlasem ošetřované osoby; povinnost oznamovat určité skutečnosti uložená zdravotnickým pracovníkům zvláštním právním předpisem není tím dotčena. Povinností mlčenlivosti není zdravotnický pracovník vázán v rozsahu nezbytném pro obhajobu v trestním řízení a pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním, popřípadě jeho zaměstnavatelem a pacientem, nebo jinou osobou uplatňující práva na náhradu škody nebo na ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.“

Pokud by Vaši pracovníci porušili povinnost mlčenlivosti, v krajním případě by mohli být odpovědni za trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji dle § 178 Trestního zákona. Dle tohoto ustanovení bude potrestán ten, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.

Výjimkou z výše uvedeného je možnost, že zdravotnický personál bude dle § 8 odst. 5 Trestního řádu zproštěn povinnosti mlčenlivosti o citlivých údajích týkajících se pacienta vůči orgánům činným v trestním řízení, a to souhlasem soudu.

Další možnou výjimkou týkající se povinnosti mlčenlivosti je samozřejmě situace, kdy sám pacient se sdělením Vámi uvedené skutečnosti policii souhlasí: souhlas pacienta je průlomem do mlčenlivosti zdravotnického personálu, nicméně lékař musí důsledně respektovat meze pacientova svolení, tedy poskytnout pouze pacientem vymezený okruh informací, a to pouze konkrétně označeným osobám.

Rozhodně tedy není pravda, že sdělení skutečnosti, zda pacient pobýval/nepobýval v psychiatrické ordinaci nepodléhá lékařskému tajemství. Jedná se o potenciálně velmi citlivý údaj a takto je nutno s ním také nakládat. Pokud tedy budou po Vašich zdravotních pracovnících policisté tuto informaci nadále požadovat, upozorněte je na skutečnost, že jim tuto informaci sdělíte pouze za předpokladu, že si opatří soudní souhlas dle § 8 odst. 5 Trestního řádu. V jiném případě by Vaši pracovníci porušili zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti a vystavili by se tak riziku právní odpovědnosti.

JUDr. Ondřej Dostál