Dohoda o prac. činnosti

26/12/2010 09:55:29

Otázka:

Pracuji jako staniční sestra v jednosměn.provozu a mám to ve smlouvě .Pokud bych chtěla uzavřít se svým zaměstnavatelem smlouvu na Dohodu o prac. činnosti, kdy bych vykonávala mimo svou pracovní dobu práci zdravotní sestry v nepřetržitém provozu, je toto možné nebo jde o práci ve stejném zařazení a možné to není, jak říká zákoník práce? Máme o tom v zaměstnání spory a každý říká něco jiného.


Odpověď:

Ve vašem dotazu se vzájemně propojilo několik záležitostí, které spolu sice velmi úzce souvisejí, ale je nutné k nim přistupovat relativně samostatně: pracovní režimy, zařazování a druh práce sestry.


Jestliže chcete změnit cokoli, na čem jste se se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě dohodla, sjednaná práva nebo povinnosti, je nutné tak učinit opět dohodou, změnou pracovní smlouvy. Zavázal-li se zaměstnavatel přidělovat Vám práci pouze v jednosměnném pracovním režimu, nemůže po Vás chtít pravidelné střídání ve směnách, pokud se spolu nedohodnete na změně.


Zařazením pravděpodobně myslíte zařazení do platové třídy. Způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd a některé další souvislosti jsou stanoveny vládou, a to pro účely odměňování za práci. Zákoník práce ani prováděcí předpisy neobsahují v této souvislosti žádný zákaz ve smyslu „práce ve stejném zařazení“.


Co však zákoník práce skutečně zakazuje, je vykonávat u téhož zaměstnavatele ať již v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Tedy nikoli provoz či režim práce ani platové zařazení, ale druh práce je rozhodující. Druh práce musí být povinně dohodnut v pracovní smlouvě a vymezuje okruh úkolů, které se zaměstnanec zavázal vykonávat a které je zaměstnavatel oprávněn po zaměstnanci požadovat.


Zákon nestanoví, jak má být druh práce vymezen. Měl by stručně a výstižně vyjadřovat, které činnosti bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. V případě, že zaměstnanec ovládá i více prací, může být sjednáno více druhů práce nebo sjednány alternativně.


Bližší popis pracovních úkolů bývá podrobněji vymezen v dokumentu zpravidla nazývaném pracovní náplní. Jedná se o jednostranný příkaz zaměstnavatele, který může být též jednostranně měněn, ale vždy pouze v rámci sjednaného druhu práce. V situacích, kdy zaměstnavatel ukládá zaměstnanci výkon i jiných prací, než obvykle koná, nabývá vymezení druhu práce na významu - zda je ještě lze zahrnout pod sjednaný druh práce. Na druhou stranu může být zaměstnanec pověřován výkonem všech prací, které jsou s druhem práce spojeny.


Vaše spory se tedy zřejmě vedou o to, zda v pracovní smlouvě sjednaná práce všeobecné sestry je stejný druh práce jako staniční sestra. Bohužel, asi Vás zklamu, ale nedivím se, že každý říká něco jiného. Ani s jednoznačným odborným názorem z oboru ošetřovatelství jsem se prozatím nesetkala.


Kloním se spíše k tomu, že je potřeba zohlednit, že prací sestry je především poskytování ošetřovatelské péče, zatímco těžiště práce staniční sestry je v řízení na určitém stupni hierarchie, tzv. středního managementu, byť podle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i řídící, metodická a kontrolní činnost v příslušném oboru je považována za výkon povolání zdravotnického pracovníka.


Dále se domnívám, že by se měly posoudit i konkrétní okolnosti a organizace práce ve Vašem zdravotnickém zařízení, včetně toho, zda byste pracovala na stejné stanici, někdy jako „řadová“ sestra a někdy jako vedoucí této stanice, nebo na jiném pracovišti.


Jako určité východisko by ve Vašem případě mohlo být sjednání právě alternativního druhu práce a směnného režimu. Troufám si však odhadnout, že samotné jádro problému je ještě někde jinde. Mýlím se, když se domnívám, že jde o to, abyste pracovala ve “finančně zajímavějším“ vztahu nad rámec limitů pracovní doby, které jsou zákoníkem práce vztaženy pouze k pracovním poměrům?

Mgr. Ivana Štepánková