Archivace zdravotní dokumentace

26/12/2010 10:00:52

Otázka:

Jaká je povinná délka archivace zdravotnické dokumentace?


Odpověď:


Lhůtu pro archivaci zdravotnické dokumentace definuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci v Příloze č. 2, Čl. 2 s názvem „skartační lhůty“ takto:

„Skartační lhůta určuje dobu, po kterou je nutné uchovat zdravotnickou dokumentaci u jejího původce pro účely poskytování zdravotní péče. Před jejím uplynutím nesmí být zdravotnická dokumentace zařazena do skartačního řízení.“

Uvedená vyhláška stanoví v § 6 odst. 2 obecnou lhůtu pro archivaci zdravotnické dokumentace takto:

„Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let a označuje se skartačním znakem "S", pokud není zvláštním právním předpisem nebo v příloze č. 3 této vyhlášky stanoveno jinak.“

Čl. 3, Příloha č. 2 uvedené vyhlášky dále stanoví, že:

„Skartační lhůta zdravotnické dokumentace může být prodloužena vždy nejméně o 5 let, pokud je zdravotnická dokumentace nebo její část nadále potřebná k zajištění zdravotní péče.“

A následně Příloha č. 3 stanoví zvláštní případy skartačních lhůt vzhledem ke konkrétním okolnostem. Z Přílohy č. 3 pro informaci vybíráme např. tyto lhůty:

„1. primární zdravotní péče - "S"

10 let od změny lékaře primární péče a předání písemné informace v rozsahu potřebném k zajištění návaznosti zdravotní péče o pacienta nově zvolenému lékaři primární péče, nebo 10 let od úmrtí pacienta.

2. specializovaná ambulantní zdravotní péče a zvláštní ambulantní péče - "S"

5 let po posledním vyšetření pacienta a předání informace o průběhu a výsledku tohoto vyšetření příslušnému lékaři primární zdravotní péče, nebo 10 let od úmrtí pacienta, pokud není dále stanoveno jinak.“

 

 

Odpovídá JUDr. Jana Marečková, AK Marečková