Absolvent bez atestace

28/12/2010 09:01:42

Otázka:

Lze s lékařem (absolventem) bez atestace uzavřít dle § 143 ZP dohodu na setrvání v organizaci a úhradě nákladů jako podmínku pro hrazení nákladů spojených se získáním specializace?


Odpověď:

Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je lékaři vydán ministerstvem zdravotnictví diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru.

Účast na specializačním vzdělávání se podle zákona č. 95/2004 Sb. považuje za zvyšování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu, kterými jsou ustanovení § 142b a 143 zákoníku práce. Podle § 142b zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci pracovní úlevy a hmotné zabezpečení, je-li předpokládané zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele; zvýšením kvalifikace se rozumí též její získání nebo rozšíření.

Zaměstnavatel je povinen kontrolovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance; může zastavit poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení, jestliže

a) zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje kvalifikaci; v takovém případě mu zaměstnavatel může poskytovat pracovní volno bez náhrady mzdy,

b) zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace.


Zaměstnavatel může s lékařem-absolventem uzavřít dohodu podle ustanovení § 143 zákoníku práce, kterou se zaměstnavatel zavazuje umožnit lékaři zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a hmotného zabezpečení a lékař se zavazuje zvýšit si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu, nejdéle po dobu pěti let, v pracovním poměru nebo uhradit mu náklady spojené se zvyšováním kvalifikace. Dohoda podle § 143 zákoníku práce musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny tyto náležitosti

a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení,

b) doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru,

c) druhy nákladů, které bude povinen zaměstnanec uhradit zaměstnavateli, jestliže nesplní svůj závazek setrvat u něho v pracovním poměru,

d) nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit,
jinak je dohoda neplatná.

JUDr. Vratislav Tomek